Login

Schoolkosten

Schoolboeken

Het Ir. Lely Lyceum heeft ervoor gezorgd dat leerlingen de schoolboeken voor komend schooljaar bij Iddink kunnen bestellen. Iddink levert de boeken en het materiaal allemaal bij de leerling thuis af. Het boekenpakket zelf is gratis, omdat de overheid de kosten daarvan subsidieert. Atlassen, woordenboeken en rekenmachines zijn niet gratis en dienen voor eigen rekening aangeschaft te worden. Dit kan eventueel via de leverancier van de schoolboeken. De leerlingen hoeven het alleen maar te bestellen via hun persoonlijk account. Via een brief informeert de school de leerlingen en diens ouders/verzorgers vroegtijdig over de bestelprocedure. Iddink is te bereiken via deze link.


Ouderbijdrage
Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vraagt het Ir. Lely Lyceum een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte en bestemming daarvan is in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen en wordt gebruikt voor o.a. de schoolpas, schoolfeesten, buitenschoolse activiteiten etc.  

Overige bijdragen
De leerlingen moeten voor het vak gymnastiek over een schooltenue beschikken. Een gymshirt wordt in brugjaar 1 geleverd door de school. De vrijwillige kosten (€ 10,00) hiervoor worden door de boekenleverancier geïnd. Eenvoudige gymschoenen met witte zolen moeten zelf worden aangeschaft. Schoenen met zwarte zolen (joggingschoenen) geven strepen op de vloeren van de gymzalen en sporthallen en zijn derhalve niet toegestaan.
Voor bijzondere excursies, reizen, aanvullende sport-, kunst- en cultuurgroepen en TTO vraagt het Ir. Lely Lyceum een bijdrage. Tot slot zijn de kosten verbonden aan vrijwillige deelname aan het afleggen van het First Certificate Exam (FCA) voor 3e jaars leerlingen TTO en het Certificate Advanced Exam (CAE) voor 5e jaars voormalig TTO leerlingen voor eigen rekening.

Ouderbijdrage en andere bijdrage
Voor een specificatie van de ouderbijdrage en andere bijdrages wordt verwezen naar de schoolgids.
Deze bijdrages zijn voor de school noodzakelijk om alle genoemde activiteiten plaats te laten vinden. Het Ir. Lely Lyceum heeft inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Het niet of beperkt betalen van de ouder- en andere bijdrage is nooit een reden om leerlingen uit te sluiten van deelname aan de schoolactiviteiten. Dit geldt ook voor leerlingen die TTO, WON of Technasium volgen. Ouder(s)/verzorger(s) die beperkte financiële ruimte hebben, kunnen dit aangeven bij de schoolleiding (conrector onderbouw of conrector bovenbouw). Er kunnen dan afspraken gemaakt worden omtrent gespreide betaling van de ouder- en andere bijdrage, of er kan een aangepast bedrag overeengekomen worden.

Voorts wijzen wij u op de mogelijkheden van tegemoetkomingen vanuit de Stichting Leergeld en de overheid:

Vergoeding via de gemeente Amsterdam

Via de gemeente Amsterdam is er in bepaalde gevallen om een scholierenvergoeding en reiskostenvergoeding aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam: Pak je kans

Gratis laptop of tablet en geld voor schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.Of omdat u een uitkering hebt. De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten.

Scholieren-vergoeding (voor kinderen jonger dan 18 jaar)

Doet uw kind vmbo, havo, vwo, mbo-bol of mbo-bbl met onbetaalde stage? Dan krijgt u € 325,- per kind. Met dit geld betaalt u bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, bijles, een fiets  of spullen voor school, sport-, muziek- of dansles. U krijgt het geld in 2 stappen. Stap 1 is het aanvragen van de Scholierenvergoeding. Dit doet u met het aanvraagformulier. Hebt u kosten gemaakt voor uw kind? Dan laat u de gemeente weten wat u betaald heeft. Dit is stap 2. U krijgt het geld terug op uw rekening.

Reiskosten
Moet uw kind ver reizen voor de middelbare school? Dan kunt u € 250,- krijgen voor de reiskosten. U krijgt alleen geld als uw kind 3 zones of meer moet reizen.

Gratis laptop of tablet 
Uw kind krijgt een laptop of tablet. En u krijgt één keer € 200,- voor een abonnement op internet. Uw kind doet eerst een computercursus van 2,5 uur. Daarna kiest u in de webshop een laptop of tablet uit. U hebt de afgelopen 4 schooljaren geen laptop van de gemeente gehad. Wat is een laag inkomen en weinig vermogen? Uw jaarinkomen was in 2018 lager dan € 24.794,- als u samenwoont met uw partner en uw (pleeg)kind(eren). Of lager dan €  23.932,- als u alleen woont  met uw (pleeg)kind(eren). En u had op 31 december 2018 minder dan € € 12.040,- aan vermogen. Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen. Aanvragen voor schooljaar 2019-2020 kan tot en met 31 mei 2020. Kijk voor alle voorwaarden op het aanvraagformulier of bel 020 252 6000.

DUO

Tegemoetkoming in studiekosten In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming in de studiekosten te krijgen. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brochure en aanvraagformulier kunnen worden aangevraagd via de website van DUO.

VO 18+
Als de leerling 18 jaar wordt, kan hij/zij zelf tegemoetkoming van studiekosten aanvragen (de zgn. VO 18+ regeling). Brochures en aanvraagformulieren kunnen worden aangevraagd via de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
DUO.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl