Login

Aanmelding

Onderstaande info betreft vorig schooljaar, info over aanmelding voor 2021/2022 volgt zo spoedig mogelijk en is afhankelijk van de situatie omtrent corona.

 

Aanmeldingen leerjaar 1:

  • Ben je na de loting & matching nog niet op een school geplaatst?
    Dan kun je met de ouder(s) op maandag 6 april en op dinsdag 7 april op beide dagen van 09.00 uur tot 12.00 uur je aanmelden op het Ir. Lely Lyceum. Voor de aanmelding is nodig het paspoort of ID kaart van de leerling en een nieuwe voorkeurslijst.

  • Ben je op een school geplaatst en ben je niet tevreden over de plaatsing?
    Dan kun je met de ouder(s) op maandag 6 april en op dinsdag 7 april op beide dagen van 09.00 uur tot 12.00 uur je aanmelden op het Ir. Lely Lyceum. Voor de aanmelding is nodig het paspoort of ID kaart van de leerling en een nieuwe voorkeurslijst. Het is wel belangrijk om je eerst terug te trekken op de school waar je eerst geplaatst was. Een nieuwe voorkeurslijst moet opgevraagd worden bij de basisschool of kan gedownload via het ouderportaal van ELK of via www.voschoolkeuze020.nl 

Op bovengenoemde dagen zijn wij ook beschikbaar voor vragen over onze school. Op vrijdag kunt u informatie opvragen door een mail te sturen naar e.baaijens@lelylyceum.nl

Voor uw en onze veiligheid nemen wij i.v.m. de Corona crisis de veiligheidsvoorschriften van het RIVM zeer serieus. Dit betekent dat de administratieve verwerking van de aanmelding en het beantwoorden van uw vragen op ruime afstand zal plaatsvinden!

Download hier het aanmeldformulier van het Ir. Lely Lyceum voor schooljaar 2020-2021 leerjaar 1

 

Wat heeft u bij de aanmelding nodig?

1. Het persoonlijke en door uzelf en de basisschool getekende en ingevulde aanmeldformulier. Hierop staat het bassischooladvies vermeld en een keuzelijst van vo-scholen, die dit onderwijs bieden. De basisschool ondersteunt u bij het opstellen en invullen van deze voorkeurslijst, voordat u zich bij de vo-school van eerste voorkeur gaat aanmelden. Zonder dit formulier kunt u zich niet bij ons aanmelden.

Wil uw kind tweetalig onderwijs (TTO) op onze school volgen? Op de voorkeurslijst ziet u deze profielklassen niet staan. We mogen namelijk maar één profielklas op de lijst zetten. Wilt uw kind TTO op onze school kiezen, kies dan voor: Ir. Lely Lyceum vmbo-t, havo of vwo. Op het aanmeldingsformulier van onze school kunt u vervolgens de interesse voor TTO aangeven.

2. U kunt zich alleen bij ons aanmelden, indien u onze school als eerste voorkeur heeft opgegeven.

Daarnaast moet u zich kunnen legitimeren en moeten wij kunnen constateren dat er een ouder-kind (verzorger-kind) relatie is tussen leerling (uw kind) en de volwassene (u). Vandaar dat het belangrijk is dat uw kind tijdens de aanmelding ook aanwezig is.

 

Wij verzoeken u om de volgende documenten mee te nemen:

·         Een paspoort of ID-kaart van ouder(s)/verzorger(s)

·         Een paspoort of ID-kaart van de leerling

·         Indien er geen paspoort of ID-kaart van de leerling beschikbaar is, dan een uittreksel van het bevolkingsregister waarop het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling staat vermeld.

Ter plekke zullen wij dan in overleg met u een kopie maken van deze documenten.  Een kopie van de ID-kaart van de leerling is verplicht in verband met de verplichte uitwisseling van gegevens met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een kopie van de ID-kaart van de ouders is niet verplicht, maar wel wenselijk. Mocht het uiteindelijk niet tot een inschrijving inkomen, dan zullen wij deze gegevens en documenten vernietigen.

Hoe verloopt de aanmelding?

·         De door u ingevulde voorkeurslijst wordt door een medewerker van de school ingevoerd in het administratiesysteem ELK en in tweevoud uitgeprint. Vervolgens worden de uitgeprinte versies door u ter plekke gecontroleerd op juistheid en door u ondertekend. Tevens ondertekent u daarbij voor akkoord voor de voorwaarden voor deelname aan de Centrale Loting & Matching. Voor de duidelijkheid: Het Ir. Lely Lyceum doet, zoals elke school in Amsterdam, mee aan het systeem van centrale loting & matching. In tegenstelling tot vele andere scholen, beschikken wij over een ruim schoolgebouw en is er in principe voldoende capaciteit. Onze verwachting is dat alle aangemelde leerlingen geplaatst kunnen worden. Dat geldt voor alle typen onderwijs, dus ook voor bijvoorbeeld TTO en Gymnasium.

·         Er worden twee versies uitgeprint, een voor u en een door u ondertekende versie voor de school.

·         Daarnaast ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier van het Ir. Lely Lyceum om in te vullen. Dit is nodig bij een daadwerkelijke inschrijving op het Ir. Lely Lyceum zodat wij uw gegevens  in onze leerlingenadministratie kunnen opnemen. Dit formulier wordt door de medewerker met u besproken en zo nodig verder aangevuld. U kunt desgewenst vooraf dit formulier invullen en meenemen. Dat bespaart u tijd tijdens de aanmelding. Het aanmeldingsformulier kunt u meenemen  tijdens Open Avond en Open Dag en/of hier downloaden. 

·         Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt op een later tijdstip een gesprek met één van de (zorg)-coördinatoren. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Zorgplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is.

Bekendmaking plaatsing 1e ronde: donderdag 2 april 2020

 

Het Ir. Lely Lyceum volgt de kernprocedure zoals deze is afgesproken in Amsterdam. Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden in de keuzegids v.o. Amsterdam 2020

Meer informatie

Meer informatie over het Ir. Lely Lyceum vindt u op scholenopdekaart.nl

 

 


 

 

 

 

 

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl